Stooseflow

Privacyverklaring

Stooseflow voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waardoor je gegevens in veilige handen zijn. In deze verklaring wordt uitgelegd wat Stooseflow precies met je gegevens doet en waarom.

Publicatiedatum:

Stooseflow, gevestigd aan Willem II Straat 49, 5038 BD Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Stooseflow verwerkt

Stooseflow verwerkt enkel "gewone" persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van de diensten van Stooseflow en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt aan Stooseflow. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
voor- en achternaam;
e-mailadres en
telefoonnummer.

Hoe lang Stooseflow persoonsgegevens bewaart

Stooseflow bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende persoonsgegevens:
persoonsgegevens die je verstrekt als je klant wordt / een overeenkomst met Stooseflow aangaat: maximaal 1 jaar na het beëindigen van de samenwerking / overeenkomst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Stooseflow persoonsgegevens verwerkt

Stooseflow verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
contact met je opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren en
je informeren over wijzigingen van diensten en producten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stooseflow verkoopt of deelt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Stooseflow, sluit Stooseflow een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stooseflow blijft daarbij verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Stooseflow gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stooseflow gebruikt slechts één functionele cookie om de website en server te beschermen.

Cookie: Stooseflow Sessie
Naam: sf:session
Functie: Functionele cookie om de website en server te beveiligen
Bewaartermijn: 1 dag

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stooseflow en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Stooseflow een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@stooseflow.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, stuur je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee. Verberg in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) door het zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.
Stooseflow reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Stooseflow wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe Stooseflow persoonsgegevens beveiligd

Stooseflow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo staan jouw gegevens goed beveiligd op de servers van Stooseflow en hanteert Stooseflow intern strikte autorisatie, zodat alleen de juiste personen jouw gegevens kunnen zien.
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stooseflow via privacy@stooseflow.nl.